Dziękuję …

Cena: 12.00 PLN
szt.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek
Autor: Autor: ks. Feliks Folejewski SAC
ISBN: 978-83-7257-368-1
Ilość stron: 136
Wymiary: 12,00 x 18,00 cm
Oprawa: miękka

Trzy pro­ste sło­wa: dzię­ku­ję, prze­pra­szam, pro­szę, obec­ne w ży­ciu każ­de­go czło­wie­ka pra­wie od dzie­ciństwa. Gdy są za­po­mnia­ne, ro­bi się ciem­no. Tak bar­dzo są po­trzeb­ne, że­by zo­ba­czyć dro­gę swo­je­go ży­cia. Dro­gę, na któ­rej jest wszyst­ko. Czas i miej­sce. Wzlo­ty i upad­ki. Ra­dość i smu­tek. Osa­mot­nie­nie i szczęście by­cia ra­zem z ludź­mi. Cho­ro­ba i dziw­ne uzdro­wie­nia. Grzech i żal. Mo­dli­twa się­ga­ją­ca nie­ba i przy­kra oschłość. Zwy­czaj­ne chwi­le i świę­to­wa­nie. I ta cu­dow­na świa­do­mość, że jest to cią­gle dro­ga Bo­ża.

Wstecz

Lokalizacja

Newsletter

Korzystając z newslettera Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z (np. wysłaniem zapytania przez newsletter) . Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych , możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma: NOTUS Hurtownia Książek Katolickich
25-324 Kielce, ul. Legnicka 28

Kontakt

NOTUS Hurtownia Książek Katolickich
25-324 Kielce, ul. Legnicka 28

Numery telefonów:

41 369 17 60
508 493 634